bağımsız denetim bilirkişilik

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve finansal bilgilerin uygunluğu ve doğruluğu konusunda, güvence sağlayacak yeterli ve uygun kanıtların elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında, bağımsız tekniklerin raporlanmasını ifade eden olgudur.

Bağımsız Denetimin Amacı Nedir?

Finansal faaliyetlerin sonuçlarını tüm yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde olup olmadığını ortaya koymaktır.

Bağımsız Denetim Teknikleri Nelerdir?

Bağımsız denetçi, görünüşe esas olan sonuçlara ulaşabilmek ve yeterli bağımsız denetim kanıtı toplayabilmek için çeşitli bağımsız denetim tekniklerinden yararlanır.

1-Fiziki inceleme tekniği: Kalemlerin varlığını onaylamak için kullanılır.
2-Doğrulama tekniği: Sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü kişilerden teyit edilme sürecidir. Denetlenen işletmenin alacakları, borçları ve banka mevduatları ile ilgili olarak doğrulama işlemine başvurulur.
3-Yeninden hesaplama tekniği: Yeniden hesaplama, belge ve kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunu kontrol edilmesini ifade eder.
4-Belge inceleme tekniği: Kayıtlı belgelerin incelenmesini ifade eder.
5-Analitik inceleme tekniği: Finansal ve finansal olmayan bilgilerin, bilgili kişilerden elde edilmesini ifade eder.

Bağımsız Denetimin Faydaları Nelerdir?

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanların hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.

Bilirkişilik

Hakimler her konuda uzman olmayan fakat yargı ve karar yetkisi olan memurlardır. Kimi zaman bir anlaşmazlık halinde o konuda daha uzman kişinin bilgisine başvurulma ihtiyacı duyulur. Bu gibi durumlarda davanın en doğru şekilde karara bağlanması için adalet bakanlığı tarafından belirlenmiş kurallara uygun olarak çalışan şahıslardır. Bilirkişiler, taraflar arasındaki anlaşmazlığı o konuda uzman ve yetkili olmasından dolayı çözümleyebilen kişileridir.

Bilirkişi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • 25 yaşından küçük olmamak.
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak.
 • Bilirkişilik yapacak olduğu alanda en az 3 sene mesleki deneyime sahip olmak.
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak.
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak.
 • Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.
 • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.